Живко Кръстанов – Професор, Дсн

Име: Живко Асенов Кръстанов

Академична длъжност и научна степен: Професор, Дсн

Научна област на дейност: Селекция, популационна генетика, репродукция и технологии при едри и дребни преживни животни, ембриотрансфер, развъдна стойност, линейно описание на животни, оценка на газовите емисии, оценка на икономическите тегла, коагулационна способност на млякото.

Автобиография

Завършва Висш Институт по зоотехника и ветеринарна медицина- Стара Загора, специалност “Зооинженерство” през 1984 г. Научен сътрудник в Земеделски институт- Стара Загора от 1989 г., секция “Развъждане и технологии в говедовъдството”.            През 1995 година придобива образователна и научна степен „Доктор“, а през 1998 г. получава научно звание ст.н.с. II ст. д-р.         Защитава дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на селскостопанските науки на тема ”Генетични и икономически фактори при развъждането на Кафявото говедо у нас“ през 2006 г. година.           През 2009 г. придобива академично звание „Професор“ по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“.          Директор на НИИГО- Стара Загора- 2000 г. Директор на ИЖН- Костинброд- 2000- 2002. Завеждащ секция "Говедовъдство"- 1999, 2003- 2008 г. Завеждащ отдел: „Селекция, популационна генетика, репродукция и технологии при едри и дребни преживни животни“ към Земедлски институт- Стара Загора. Член на Специализирания съвет по Животновъдство от 2001 до 2008 г. От  2001 г.  досега е член на Редколегията на животновъдни науки. Национален координатор през 2000-2001 г. към МЗГ по Национална фокусна точка по генетичните ресурси в животновъдството.           Ръководител на 8 успешно защитили докторанти. Ръководител на редица международни проекти, проекти към ФНИ, проекти към ССА и участва в множество такива. Ръководител на отдел „Селекция, популационна генетика, репродукция и технологии при едри и дребни преживни животни“. Председател на Научния съвет към Земеделски институт- Стара Загора от 2008 досега. Има публикувани над 95 научни труда, автор на развъдни програми, над 50 цитирания.

 e-mail: krastanov2000@yahoo.com

 Publications for the last five years:

1.Dalvit, C., J. Krastanov, F. Maretto, N. Oblakov, T. Angelova, M. Cassandro. 2009. Monitoring genetic variability of Bulgarian cattle biodiversity. Ital. J. Anim. Sci., vol. 8, 3, 89- 91.

2.Yordanova D., T. Angelova, G. Kalaydjiev, V.Karabashev, N. Oblakov, S. Laleva, M. Cassandro, J. Krustanov, N. Palova. Heritability, genetic and phenotypic factors affecting coagulation ability of milk in cows of different breeds /survey/. International Scientific Conference, Union of Scientists - Stara Zagora, Science and technologies: Volume I, 2011.

3.Gergovska Zh., Y. Mitev, T. Angelova, D. Yordanova, Zh. Krastanov and K. Uzunova. 2012. Effect of body condition score at calving on 305-day and test-day milk yield in Holstein-Friesian and Brown Swiss cows. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 38 (2), 141-149.

4.Yordanova,  Y., T. Angelova, V. Karabashev, G. Kalaydhziev, S. Laleva, M. Cassandro, J. Krastanov, N. Oblakov, I. Mehandjiyski . Polymorphism of milk proteins on the Bulgarian phodopa cattle in Bulgaria, 2013. Balkan animal conference. Balnimalcon 2013 /namik kemal universitesi Tekirdag/.

5.Kalaydhziev,  G., T. Angelova, D. Yordanova, V. Karabashev, , S. Laleva, M. Cassandro, J. Krastanov, N. Oblakov, D. Dimov, 2013. Allelic and genotypic frequency of β- lactoglobulin in the milk of Bulgarian local sheep breeds.  Balkan  animal conference. Balnimalcon 2013 /namik kemal universitesi Tekirdag/.

6.Yordanova,  D., T. Angelova, V. Karabashev, G. Kalaydhziev, S. Laleva, M. Cassandro, F. Maretto, J. Krastanov, Y. Popova, N. Oblakov. 2014. Polymorphism and allelic frequency of CSN1S1 in different cattle breeds in Bulgaria. Kaposvár University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences. Vol. 18, Supl. 1.

7.Angelova, T., D. Yordanova, V. Karabashev, G. Kalaydhziev, S. Laleva, M. Cassandro, J. Krastanov, Y. Popova, N. Oblakov, 2014. Polymorphism and allelic frequency of CSN3 in other widely used and indigenous breeds of cattle raised in Bulgaria.  21 Rencontres Recherches Ruminants, Paris, 266.

8.Angelova, T., D. Yordanova, G. Kalaydjiev, V. Кarabashev, M. Cassandro, N. Oblakov, J. Krastanov, I. Mehandjiiski, 2014. Phenotypic characteristics of the individual parameters of coagulation ability in indigenous cows from Iskar and Rhodope Short-Horned cattle breed in Bulgaria. LXVIII Convegno Nazionale S.I.S.Vet, Convegno SICV, XI Convegno AIPVet e XII Convegno SIRA.

9.Kalaydhziev,  G., T. Angelova, D. Yordanova, V. Karabashev, S. Laleva, M. Cassandro, J. Krastanov , N. Oblakov, D. Dimov, 2014. D - allele” frequencies in milk α-s1 casein from Bulgarian local sheep breeds. LXVIII Convegno Nazionale S.I.S.Vet, Convegno SICV, XI Convegno AIPVet e XII Convegno SIRA.

10.Попова, Й., П. Славова, С. Лалева, Д. Йорданова, Т. Ангелова, Ж. Кръстанов, В. Карабашев. 2015. Икономическа оценка на хормонална схема за индуциране на еструс и стимулиране на овулацията при овце от Тракийската тънкорунна порода. Животновъдни науки, 3, 26- 30.

11.Popova, Y., S. Slavova, S. Laleva, D. Yordanova, T. Angelova, P. Slavova, J. Krastanov. 2015. Economic efficiency of breeding dairy sheep in the mountain and hilly regions of Bulgaria. Biotechnology in animal husbandry, №3, 425- 432.

12.Mikosz, M., M. Dymacz, K. , P. Moskała ,P., Z.Palkova, J. Gaduš, R. Pana, A. Micu, J. Krastanov, T. Angelova, St. Laleva, Y. Popova, G. Giorgakis, M. Ivanovic, 2015. Agrobiogas as an alternative source of energy in rural areas, с. 228.

13.Angelova, Т., D. Yordanova, J. Krastanov, D. Miteva, G. Kalaydhziev, V. Karabashev, M. Mihaylova, P. Marutsov, N. Ivanov. 2017. Quantitative and qualitative changes in milk yield and cheese-making properties of milk in cows vaccinated against lumpy skin disease. Institute of animal science. Skopje- Macedonia. VII International symposium of livestock production- 14-16 september, 2017.

14.Videv, E., J. Krastanov, S. Laleva, Т. Angelova, M. Oblakova, N. Oblakov, D. Yordanova, V. Karabashev, 2017. In vitro gas production of different feeds and feed ingredients at ruminants. Agricultural Science and Technology, Volume 9, Number 2, p. 106-109, June 2017.

15.Jivko Krastanov, Nevyana Stancheva, Теоdora Angelova, Georgi Kalaydzhiev, Stayka Laleva1 and Daniela Yordanova, 2018. Genetic Parameters of Milk Yield in Bulgarian Dairy Synthetic Population Sheep. Int.J.Curr.Res.Aca.Rev.2018; 6(4).

16.Vladimir Karabashev, Теоdora Angelova, Daniela Yordanova, Georgi Kalaydzhiev and Jivko Krastanov,2018. Interrelationships between Composition and Coagulation Properties of Milk from Bulgarian Murrah Buffaloes. Int.J.Curr.Res.Aca.Rev. 2018; 6(5).

Comments are closed.